Axis maakt gebruik van cookies.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt onze website gebruik van cookies. Axis onderscheidt functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, het tonen van video's, het personaliseren van advertenties en het integreren van social media. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.
Cookies accepteren
Home    -    Privacy Policy

Privacy Policy van Axis Fysiotherapie

Axis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Axis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Axis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

Axis fysiotherapie BV

hertenlaan 4

4741AD Hoeven

 

Contactgegevens Funktionaris Gegevensbescherming:

Erwin van der Woerdt

hertenlaan 4

mail: erwin@axissports.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Axis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinden (facturatie)
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Axis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor en achternaam, (Zakelijk) Telefoonnummer, Zakelijk) E-mailadres, Geslacht, BSN nummer, Bankrekeningnummer, geboorte datum, huisarts

 

Uw persoonsgegevens worden door Axis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 20 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Axis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief op incassoformulier

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Axis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam – en achternaam;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Axis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Axis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking aan gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming door een aanmelding van cliënt tot het moment dat de  daadwerkelijke behandelovereenkomst ia aangegaan
 • afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Axis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor – en achternaam, Telefoonnummer, e-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Axis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Axis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor – en achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Salarisgegevens, Kopie ID, BSN-nummer, Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Axis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het bijhouden van uw Elektronisch Patiënten Dossier
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van e health en hsuiwerkoefeningen via Physitrack

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Bewaartermijn

 

Axis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Axis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Overige rechten

 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts/fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

 

Rechten

De WGBO regelt:

 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming voor een medische behandeling
 • inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze
 • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

 

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

 

Ingrijpen zonder toestemming

De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang. Meer informatie vind je bij Dwang op grond van de WGBO.

Meer informatie vind je op: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wgbo

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WKKGZ is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts/fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

 

Rechten

De WKKGZ regelt:

 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming voor een medische behandeling
 • inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze
 • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

 

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Ingrijpen zonder toestemming

De WKKGZ regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. Soms gaat het dan om een behandeling onder dwang. Meer informatie vindt u bij Dwang op grond van de WKKGZ.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Klachtenprocedure

Axis Fysiotherapie streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van u als patiënt. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. U kan uw klacht persoonlijk aangeven bij je behandelaar of melden bij de receptie. Dient u uw klacht liever schriftelijk in stuurt u dan een mail naar tevredenheid@axissports.nl.  

De Fysiotherapeuten van Axis staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.  Wilt u uw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kunt u dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke klachtenfunctionarissen om samen met u en ons uw klacht te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.

Axis fysiotherapie ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van het handelen te verbeteren en gaat daarom serieus in op alle klachten die ons bereiken. Het doel is de klacht zoveel mogelijk, binnen de praktijk in samenspraak met de patiënt op te lossen. 

Met de klachten wordt op een systematische en gestructureerde wijze omgegaan, conform onderstaande richtlijn ‘interne klachtenprocedure’ van de praktijk. Dit kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen worden. Ten behoeve van deze procedure is een klachtenformulier ontwikkeld. De klacht wordt tijdens het eerstvolgende werkoverleg besproken. Dit wordt vervolgens vastgelegd op de actiepuntenlijst, zie hieronder.

Klachten worden indien mogelijk direct met de patiënt besproken en zo spoedig mogelijk intern opgelost.
De klachten en/of verbeterpunten worden in de het werkoverleg met alle medewerkers besproken. (Onderstaande procedure is hierop ook van toepassing vanaf punt 10)

 

PROCEDURE


Klacht of uiting van onvrede van patiënt komt binnen bij balie of de desbetreffende fysiotherapeut.
1. De fysiotherapeut signaleert de klacht en tracht dit direct bespreekbaar te maken met de patiënt.
2. De fysiotherapeut zoekt indien mogelijk in samenspraak met de patiënt naar een oplossing.
3. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt de praktijkmanager ingeschakeld.
4. De klacht en het resultaat wordt door de fysiotherapeut teruggekoppeld naar de praktijkmanager.
5. Indien de patiënt de klacht niet met eigen behandelend fysiotherapeut wenst te bespreken, dan wordt aangeboden om de klacht met de praktijkmanager of een andere fysiotherapeut te bespreken.
6. Tijdens het gesprek tussen de patiënt en de praktijkmanager of andere fysiotherapeut wordt de klacht besproken.
7. Er wordt in samenspraak met patiënt gezocht naar een oplossing.
8. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt afgesproken dat de patiënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken.
9. De klacht wordt behandeld tijdens het werkoverleg.

10. De praktijk neemt maatregelen (zo nodig in het kwaliteitshandboek) om de klacht in het vervolg te voorkomen.

11. De uitkomsten worden (indien gewenst) met de patiënt besproken.

 

KLACHTENCOMMISSIE KNGF


Is de patiënt ondanks de inspanning van behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkmanager niet tevredengesteld, dan wordt de patiënt de mogelijkheid geboden om de klacht formeel in te dienen bij de klachtencommissie van het KNGF. Bij een klacht die ingediend is bij het KNGF volgt de klachtenprocedure conform het ‘Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)’. U kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer. Meer informatie vindt u op www.fysiotherapie.nl

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:

Centraal Bureau Fysiotherapie
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

 

Wat gebeurt er als u een klacht heeft ingediend?


Binnen tien dagen nadat uw brief bij de Klachtencommissie is binnengekomen, neemt één van de leden contact met u op. Het commissielid bekijkt in overleg met u wat de beste manier is om met uw klacht om te gaan. Misschien kan bemiddeling een oplossing bieden. U krijgt dan een brief met daarin de uiterste datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief tegelijk met u. Biedt bemiddeling geen oplossing, dan stelt de commissie een onderzoek in. Ze vraagt u schriftelijk of mondeling nadere uitleg te geven over uw klacht. Ook de betreffende fysiotherapeut wordt geraadpleegd. Mocht dat nodig zijn, dan Iaat de commissie zich adviseren door deskundigen.

Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht geeft de commissie u schriftelijk haar oordeel. Dit gaat vergezeld van eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut. Is er meer tijd nodig, dan wordt u daarover geïnformeerd. U krijgt dan een brief met daarin de uiterste datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief tegelijk met u. Binnen een maand na ontvangst van het oordeel moet de fysiotherapeut u schriftelijk laten weten welke maatregelen hij of zij neemt. Lukt dat niet binnen een maand, dan krijgt u een brief met daarin de uiterste datum waarop u wel bericht zult ontvangen. De fysiotherapeut stuurt een kopie van de brief met maatregelen naar de Klachtencommissie.

Wanneer is de procedure afgerond?
De klachtprocedure is afgerond als de commissie haar oordeel heeft gegeven met eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut én als de fysiotherapeut aan u en aan de commissie heeft meegedeeld welke maatregelen hij of zij neemt.

Mocht u voor die tijd uw klacht intrekken, dan is de procedure ook afgerond. Het klachtenreglement ligt ter inzage op de praktijk.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Axis Hoeven Axis Roosendaal Axis Etten-Leur Axis Kloostergaard Axis Breda
Hertenlaan 4 Dr. Schaapmanlaan 9 Nassaulaan 2 Bisschopmolenstraat 272 Mathenessestraat 41b
4741 AD 4702 GD 4872 CW 4876 AS 4834 EA
Hoeven Roosendaal Etten-Leur Etten - Leur Breda
0165 50 28 52 0165 39 98 00 076 50 41 300 076-5041300 088 45 69 888
info@axissports.nl info@axissports.nl info@axissports.nl info@axissports.nl info@axissports.nl

 

 

Bel voor een
gratis afspraak
0165 - 502 852